Regulamin

Regulamin

Informacje podstawowe

Właścicielem serwisu zadzaczynow.pl jest firma:
Drukarnia Żądza Czynów Bartosz Woźniak
ul. 4-go Stycznia 16
88-190 Barcin
NIP: 556-181-81-43

Numer kontaktowy:
tel: 52 353 98 05

e-mail: info@zadzaczynow.pl 

Numer konta bankowego
mBank: 31 1140 2004 0000 3302 3834 7379
Drukarnia Żądza Czynów Bartosz Woźniak
ul. 4-go Stycznia 16
88-190 Barcin
Tytułem: Numer Twojego zamówienia: na przykład - "Zamówienie numer 101"

Główne punkty:

  1. Postanowienia ogólne

  2. Zasady korzystania z serwisu

  3. Dostawa i realizacja zlecenia

  4. Ceny i metody płatności

  5. Reklamacje, prawo odstąpienia od umowy

  6. Inne postanowienia

1. Postanowienia ogólne

  1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem zadzaczynow.pl, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

  1.2 Aby dokonać zakupu wymagana jest rejestracja w serwisie.

  1.3 Składanie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży zamawianych towarów między Drukarnią, a Klientem.

  1.4 Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę za pośrednictwem portalu www.zadzaczynow.pl

2. Zasady korzystania z serwisu

  2.1 Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

  2.2 Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne, reklamowe, stemplarskie tworzone na zamówienie Kupującego.

  2.3 Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na portalu www.zadaczynow.pl poprzez wprowadzenie prawdziwych i prawidłowych danych.

  2.4 Założenie konta w serwisie www.zadzaczynow.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

  2.5 Naruszenie Regulaminu może skutkować pozbawieniem praw Klienta do korzystania z portalu jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów, w szczególności gdy Klient posłużył się w procesie rejestracji danymi niezgodnymi z prawdą lub naruszył prawa lub dobra osobiste osób trzecich za pośrednictwem portalu.

  2.6 Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.

  2.7 Specyfikacja i właściwości produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

3. Dostawa i realizacja zlecenia

  3.1 Dostawa produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

  3.2 Nieterminowa realizacja zlecenia może wynikać z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach sygnału internetowego lub energii elektrycznej oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Opóźnienia mogą zarówno wystąpić przez problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Drukarnia dopuszcza powyższe możliwości, a nieterminowa dostawa zlecenia wynikająca ze wspomnianych powodów nie pociąga za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

  3.3 Wysyłka gotowych produktów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia złożonego po godzinie 10.00 będzie liczony od godziny 10.00 następnego dnia.

  3.4 Termin realizacji dostawy określony jest odrębnie dla poszczególnych Produktów i przedstawiony jest na portalu www.zadzaczynow.pl

4. Ceny i metody płatności.

  4.1 Ceny podane w serwisie www.zadzaczynow.pl są cenami brutto i są wyrażone w PLN. Jeżeli podczas zamówienia występują dodatkowe koszty, do poniesienia których zobowiązany jest Klient, w każdym przepadku podane są one obok ceny Produktu.

  4.2 Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  4.3 Drukarnia zastrzega sobie prawo wysyłki faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta zakupów na portalu www.zadzaczynow.pl.

  4.4 Płatności za zlecenie można dokonać:

- za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego - PayPal lub PayU w tym kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych

- korzystając z przelewu bankowego

- za pobraniem

- gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym, w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

5. Reklamacje, prawo odstąpienia od umowy

  5.1 Dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego jest podstawą przy składaniu reklamacji.

  5.2 Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w okresie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

  5.3 Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów, a technologią druku, porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

  5.4 Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku przesłania ich drogą pisemną w formie elektronicznej na adres info@zadzaczynow.pl w ciągu 3 dni roboczych od chwili odbioru przedmiotu zamówienia.

  5.5 Rozpatrzenie reklamacji trwa do 7 dni roboczych.

  5.6 Towary zakupione za pośrednictwem serwisu www.zadzaczynow.pl nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z klientem. Z tego tytułu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  5.7 Konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztu przesyłki towaru zwracanego do Drukarni.

  5.8 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

6. Inne postanowienia

  6.1 Drukarnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

  6.2 Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.

  6.3 Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

  6.4 W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw z dnia 30 maja 2014 r.

  6.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 12 stycznia 2017r.